Phát âm tiếng Trung – Học cách phát âm chuẩn

Phát âm tiếng Trung - Học cách phát âm chuẩn. Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc dành cho những bạn du học, hay người đi làm...


Phát âm tiếng Trung - Học cách phát âm chuẩn

Bí quyết phát âm chuẩn tiếng Trung


Cách phát âm chuẩn

Trong tiếng trung có phụ âm, nguyên âm và dấu.

Chúng ta sẽ học từ phát âm, sau đó học từ vựng, rối đến ngữ pháp. Học hết những phần đó chúng ta có thể thi HSK, phiên dịch hoặc buôn bán.

[external_link_head]

I. Nguyên âm tiếng trung bao gồm:

O đọc là ua

Ü đọc là uy

Ei đọc là ây

Ou đọc là âu

E đọc là ơ (đối với: le, de, ne, me), đọc là ưa đối với chữ còn lại, ví dụ: te, ke

I đọc là ư (nếu đi cùng: zi, ci, si, zhi, chi, shi, ri), còn lại vẫn đọc là i.

En đọc là ân

Ong đọc là ung

Eng đọc là âng

Ün đọc là uyn

Iou đọc là i-âu.

Ie đọc là i-ê.

Ian đọc là i-en

Ia đọc là i-a.

Iang đọc là i-ang

Iong đọc là i-ung

Uan đọc là u-en.

Üe đọc là uy-ê.

Ing đọc là inh+yêng

Uo đọc là u-ô

Uai đọc lài oai

Uei đọc là uây

Uen đọc là u-ân

Uang đọc là u-ang(oang)

Ueng đọc là u-âng

er đọc là ơ

[external_link offset=1] 

II. Phụ âm (phân biệt theo các cặp hay nhầm lẫn):

Zhi: cong lưỡi, không bật hơi, ch nhẹ

Zi: thẳng lưỡi, không bật hơi, ch nhẹ

 

Si: thẳng lưỡi, không bật hơi

Shi: cong lưỡi

 

Chi: đọc như tr, cong lưỡi, bật hơi.

Ci: đầu lưỡi thẳng đặt vào răng lên, phát ra.

 

Ri: đọc như r tiếng việt.

 

Ji: đọc như ch, thẳng lưỡi, ko bật hơi.

Qi: đọc như ch, bật hơi.

 

Bo: đọc như p

po: đọc như p bật hơi.

 

De: đọc thành t

te: đọc thành th

Ke: đọc như kh bật hơi

He: đọc như kh nhẹ nhàng

 

Ge: đọc thành c

 

III. Thanh điệu (như dấu tiếng Việt):

Thanh 1: bō –  đọc kéo dài âm ra.

Thanh 2: bó – đọc như dấu ắc trong tiếng Việt.

Thanh 3: bǒ – đọc như dấu hỏi trong tiếng Việt.

Thanh 4: bò – đọc kiểu quát lên.

Thanh nhẹ: bo – đọc giống thanh 1 nhưng không kéo dài.

 

IV. Biến điệu:

1. Hai thanh 3 đi với nhau, thanh 3 thứ nhất đọc thành thanh 2.

[external_link offset=2]

Xem thêm : Phần mềm học viết tiếng Trung  [external_footer]

Leave a Reply

Your email address will not be published